Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Swedelift AB, org.nr. 556914-2747 (”SL”), är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. För oss är det en självklarhet att värna om din integritet och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler.

Vi vill att du ska känna dig trygg när dina personuppgifter behandlas av SL. I denna integritetspolicy informerar vi dig om hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder vår hemsida, blir kund till oss, är kontaktperson hos en kommun eller någon av våra kunder och leverantörer (och i förekommande fall kontaktperson hos potentiella kunder, leverantörer och andra intressenter) och arbetssökande.

Hur kommer du i kontakt med oss?

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs nedan är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter är:

Swedelift AB

Ögärdesvägen 10 B, 433 30 Partille

Tel: 031 44 22 50

Hur får vi dina personuppgifter?

PH samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis gör en prisförfrågan eller en anmälan i våra digitala formulär, ingår ett avtal med oss, kontaktar oss via vår webbplats eller e-post eller ansöker om arbete hos oss.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men om du inte gör det kan det medföra att vi exempelvis inte kan ingå ett avtal med dig eller inte kan behandla din ansökan om arbete hos oss.

SL kan även få dina personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis din kommun, din arbets- eller uppdragsgivare när du agerar i egenskap av kontaktperson för din arbets- eller uppdragsgivare, från personer som du angivit som referens vid en rekryteringsprocess och från annan tredje part när vi bedömer att du i egenskap av din yrkesroll kan ha ett intresse av vår verksamhet.

SL samlar även in personuppgifter genom cookies (som är en textfil som lagras på datorn hos den som besöker en webbplats) genom din användning av vår hemsida. I vår cookiepolicy informeras du närmare om vilka cookies och vilka personuppgifter som insamlas genom ditt användande av hemsidan.

Vilka personuppgifter behandlas och varför?

Användare av vår hemsida

SL behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, och andra uppgifter som du lämnar i våra digitala kontaktformulär, IP-adress, cookies och liknande uppgifter som skapas av använda cookies.

PH behandlar dina uppgifter för bland annat de ändamål och med de lagliga grunder som anges nedan.

 • Hantera och administrera dina meddelanden till oss i våra digitala kontaktformulär. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att kunna återkoppla till dig i anledning av din kontakt med oss.
 • Analysera användningen av SL:s hemsida och utveckla hemsidan. Behandlingen sker på basis av ditt samtycke.

Kunder (som är fysiska personer)

SL behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och fastighetsbeteckning.

SL behandlar dina uppgifter för bland annat de ändamål och med de lagliga grunder som anges nedan.

 • Hantera din offertförfrågan. Behandlingen sker för att kunna vidta åtgärder för att kunna ingå avtal med dig och på basis av SL:s berättigade intresse av att kunna besvara din offertförfrågan.
 • Ingå ett avtal med dig och utföra våra avtalsrättsliga åtaganden gentemot dig. Behandlingen sker på basis av avtalets fullgörande.
 • Möjliggöra god kundvård- och service genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss. Behandlingen sker på basis av SL:s berättigade intresse av att säkerställa goda kundrelationer och en effektiv och korrekt kundkommunikation.
 • Använda som underlag vid fakturering och bokföring. Behandlingen sker på basis av avtalets fullgörande, rättslig förpliktelse (nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser enligt bokförings- och redovisningsrättsliga regler) och för att behandlingen är nödvändig för att iaktta SL:s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara våra rättsliga anspråk.

Kontaktpersoner hos kommuner, kunder och leverantörer (och i förekommande fall kontaktpersoner hos potentiella kunder, leverantörer och andra intressenter)

SL behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, arbets- eller uppdragsgivare och jobbtitel.

SL behandlar dina uppgifter för bland annat de ändamål och med de lagliga grunder som anges nedan.

 • Ingå ett avtal med kommunmedlemmar eller din arbets- eller uppdragsgivare och utföra våra avtalsrättsliga åtaganden gentemot kommunmedlemmar eller din arbets- eller uppdragsgivare. Behandlingen sker på basis av SL:s berättigade intresse av att fullgöra åtaganden enligt avtalet.

 

 • Möjliggöra god kundvård- och service genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss. Behandlingen sker på basis av SL:s berättigade intresse av att säkerställa goda kundrelationer och en effektiv och korrekt kundkommunikation.

 

 • Använda som underlag vid fakturering och bokföring. Behandlingen sker på basis av avtalets fullgörande, rättslig förpliktelse (nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser enligt bokförings- och redovisningsrättsliga regler) och för att behandlingen är nödvändig för att iaktta PH:s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara våra rättsliga anspråk.

 

 • Skicka relevant information och marknadsföringserbjudanden om SL:s produkter. Behandlingen sker på basis av SL:s berättigade intresse att informera om SL:s produkter och verksamhet samt för att vidhålla eller utveckla relationen med din arbets- eller uppdragsgivare.

Arbetssökande

SL behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, bild, IP-adress, CV och personligt brev.

SL behandlar dina uppgifter för bland annat de ändamål och med de lagliga grunder som anges nedan.

 • Utvärdera dina karriärmöjligheter hos oss på SL. Behandlingen sker på basis av SL:s berättigade intresse av att rekrytera nya medarbetare.

 

 • Fastställa, göra gällande eller försvara eventuella rättsliga anspråk. Behandlingen sker på basis av SL:s berättigade intresse att fastställa, göra gällande eller försvara eventuella rättsliga anspråk.

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

SL överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

SL sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av SL. Vi delar dock dina personuppgifter med IT-leverantörer som endast behandlar personuppgifter på vårt uppdrag för att bistå oss tekniskt och våra andra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra eller tredje parts rättigheter.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter i förhållande till personuppgiftsbehandlingen. Nedan beskriver vi dina rättigheter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns på första sidan av denna policy.

 

Återkalla ditt samtycke

Om SL:s personuppgiftsbehandling grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla hela eller del av det samtycket. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter som utförts innan återkallelsen ägde rum.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av SL och i så fall få tillgång till personuppgifterna samt information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse

Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade samt kompletterade.

Du som får nyhetsbrev från SL har möjlighet att redigera uppgifter, ange vilka nyhetsbrev du vill ha, samt avsluta prenumerationen genom att logga in på ett konto, vilket framgår av nyhetsbrevsutskicket.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om:

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för,
 • om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen,
 • om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre,
 • när personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt, eller
 • om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som SL omfattas av.

Rätt till begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Denna rätt föreligger när:

 • du motsätter dig personuppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta),

 

 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av uppgifternas användning,

 

 • du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och SL inte längre behöver personuppgifterna för vårt ändamål med behandlingen, eller

 

 • du har invänt mot behandlingen i väntan på kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt berättigade skäl av att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet), t.ex. om du vill överföra dina kontaktuppgifter till en tredje part. Rätten till dataportabilitet föreligger när:

 • behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal, och

 

 • behandlingen sker automatiserat.

Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Rätt att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Denna integritetspolicy fastställdes av Swedelift AB den 150819.